1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 3. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.

 4. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 8. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 9. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).