1. rationalism

  rationalism, filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet.
 2. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 3. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 4. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 7. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 8. snöbollsjorden

  snöbollsjorden (av engelska snowball Earth), en omtvistad hypotes om att jorden för mer än 600 miljoner år sedan genomgick en eller flera omfattande istider.
 9. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 10. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.