1. företagsledning

  företagsledning, direktion, den eller de personer som ansvarar för inriktning och samordning av ett företags verksamhet.
 2. Enlil

  Enlil, sumerisk atmosfär- och vindgud, i många avseenden den främste i den sumeriska gudavärlden, kallad ”världens konung”.
 3. anställningsstöd

  anställningsstöd, arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete.
 4. Okuns lag

  Okuns lag, det av Arthur M. Okun i början av 1960-talet dokumenterade kortsiktiga sambandet mellan arbetslöshetsnivå och real bruttonationalprodukt (BNP).
 5. överläkare

  överläkare, ursprungligen benämning på den medicinskt ansvarige läkaren (klinikchefen) vid en klinik.
 6. förstelärare

  förstelärare, karriärtjänst för legitimerad lärare med minst fyra års vitsordat arbete som lärare.
 7. könskvotering

  könskvotering är ett sätt att få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor.
 8. flyttningsbidrag

  flyttningsbidrag, ett sedan 1950-talet flitigt använt instrument i den svenska arbetsmarknadspolitiken.
 9. anställning med lönebidrag

  anställning med lönebidrag för arbetshandikappade infördes 1980 och ersatte de tidigare anställningsformerna halvskyddat arbete, arkivarbete och musikerhjälp.
 10. Försvarets tolkskola

  Försvarets tolkskola, TolkS, Uppsala, skola inom Försvarsmakten.