1. flygförsäkring

  flygförsäkring, försäkring som kan omfatta kaskoförsäkring, ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för besättning och passagerare (sittplatsförsäkring) samt maskinförsäkring.
 2. försäkringsplikt

  försäkringsplikt, lagstadgad skyldighet att teckna försäkring av visst slag, såsom trafikförsäkring för ägare av motordrivet fordon, olika slag av ansvarsförsäkring, t.ex. för fastighets- och försäkringsmäklare, samt arbetsskadeförsäkring.
 3. egendomsförsäkring

  egendomsförsäkring, sammanfattande benämning på sådant försäkringsskydd inom företags-, fastighets-, hem- och villaförsäkring som avser egendom till skillnad från skydd mot skadeståndskrav (ansvarsförsäkring) och mot inkomstförlust (avbrotts- och förmögenhetsbrottsförsäkring).
 4. patientförsäkring

  patientförsäkring, ansvarsförsäkring som vårdgivare är skyldig att ha enligt patientskadelagen.
 5. protection and indemnity insurance

  protection and indemnity insurance, P&I-försäkring, redareansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring som kompletterar sjökaskoförsäkringen och som skyddar redare (i dennes egenskap av ägare eller förhyrare av ett visst fartyg) vid krav från tredje man på ersättning för sådana skador och utgifter som uppkommit i samband med driften av det fartyg som försäkringen avser.
 6. strikt ansvar

  strikt ansvar, skadeståndsskyldighet som inte beror av uppsåt eller oaktsamhet.
 7. försäkringsrörelse

  försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar.
 8. ansvarighetsförsäkring

  an`svarighetsförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: an-svar-ig-hets--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok