1. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 2. rationalism

  rationalism, filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet.
 3. alkemi

  alkemi, en på filosofisk spekulation, magi och mysticism grundad lära om materien, där tron på möjligheten att omvandla oädla metaller till guld och silver intar en framträdande plats.
 4. ex ante

  ex ante, nationalekonomisk term använd för att karakterisera en förväntad eller planerad storhet, t.ex. ett företags förväntade försäljning eller planerade produktion.
 5. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 6. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 7. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 8. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.