1. friktionskraft

  friktionskraft, kraft motriktad rörelseriktningen för en kropp i glidning på en yta.
 2. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 3. papperskromatografi

  papperskromatografi, en form av kromatografi med papper som stationär fas och vätska som rörlig fas.
 4. förzinkning

  förzinkning, ytbehandling av stål med zink för att erhålla korrosionsskydd.
 5. värdenihilism

  värdenihilism, den allmänt vedertagna benämningen (ehuru ursprungligen myntad av motståndare) för den uppsaliensiske filosofen Axel Hägerströms värdeteori.
 6. giftiga djur

  giftiga djur finns inom alla djurgrupper.
 7. judisk filosofi

  judisk filosofi, benämning på studier av vissa icke fackvetenskapligt bundna, mer allmänna och grundläggande frågeställningar med anknytning till judisk tradition.
 8. historism

  historism, ibland även benämnt historicism, en form av humanistiskt tänkande som hävdar att verkligheten är historiskt betingad och att en företeelse i en tid endast kan förstås genom ett studium av dess utveckling.
 9. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 10. snus

  snus, tobaksprodukt som torr snusas i näsan (”nässnus”, ”luktsnus”) eller fuktig appliceras i munnen (”munsnus”, ”matsnus”, 50 procent vatten), vanligen under överläppen i form av en så kallad pris eller prilla.