1. friktionskraft

  friktionskraft, kraft motriktad rörelseriktningen för en kropp i glidning på en yta.
 2. begrepp

  begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.
 3. förzinkning

  förzinkning, ytbehandling av stål med zink för att erhålla korrosionsskydd.
 4. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 5. snus

  snus, tobaksprodukt som torr snusas i näsan (”nässnus”, ”luktsnus”) eller fuktig appliceras i munnen (”munsnus”, ”matsnus”, 50 procent vatten), vanligen under överläppen i form av en så kallad pris eller prilla.

 6. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.
 7. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig sexualitet och reproduktion.
 8. judisk filosofi

  judisk filosofi, benämning på studier av vissa icke fackvetenskapligt bundna, mer allmänna och grundläggande frågeställningar med anknytning till judisk tradition.
 9. värdenihilism

  värdenihilism, den allmänt vedertagna benämningen (ehuru ursprungligen myntad av motståndare) för den uppsaliensiske filosofen Axel Hägerströms värdeteori.
 10. historism

  historism, ibland även benämnt historicism, en form av humanistiskt tänkande som hävdar att verkligheten är historiskt betingad och att en företeelse i en tid endast kan förstås genom ett studium av dess utveckling.