1. kvadrat-

  kvadrat- (av kvadrat), förled på benämningar på areaenheter, t.ex. kvadratkilometer för arean 1 · 1 km = 1 000 · 1 000 m = 1 000 000 m 2 och kvadratfot för arean 1 · 1 fot.
 2. kannland

  kannland, gammalt svenskt areamått.
 3. isoperimetriska olikheten

  isoperimetriska olikheten, den olikhet som säger att om en plan kurva har längden L och omsluter arean F så gäller L 2≥4π F och att likhet endast gäller för en cirkel.
 4. värmeresistans

  värmeresistans, R , kvoten av temperaturfall och värmeflöde i ett stycke material; SI-enhet K/W. För en platta med arean A och tjockleken d är värmeresistansen R=d/λA, där λ är materialets värmeledningsförmåga.
 5. Herons formel

  Herons formel, uttryck för arean T av en triangel
 6. centrala gränsvärdessatsen

  centrala gränsvärdessatsen, cgs, sammanfattande namn på den typ av resultat inom sannolikhetsteorin som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är ungefär normalfördelad.
 7. täthetsfunktion

  täthetsfunktion, för en kontinuerlig stokastisk variabel X den funktion ƒ X( x) som är derivatan av variabelns fördelningsfunktion.
 8. indikatordiagram

  indikatordiagram, diagram som utvisar hur tryck och volym hos det arbetande mediet i en kolvmaskin varierar under ett rotationsvarv.
 9. grundyta

  grundyta, inom skogsbruket arean av ett tvärsnitt genom en trädstam, oftast i brösthöjd, eller en stamdel eller summan av flera sådana areor.
 10. vattenlinje

  vattenlinje, den linje som bildas av skärningen mellan en flytande volym och den plana vattenytan.