1. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 2. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 3. aromatiska kolväten

  aromatiska kolväten, kolväten som innehåller en eller flera aromatiska ringstrukturer (se aromaticitet).

 4. Hückels regel

  Hückels regel, inom kemin en regel för hur antalet π-elektroner i en omättad cyklisk förening är relaterat till föreningens grad av aromaticitet.
 5. antiaromatiska föreningar

  antiaromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vilkas elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av instabilitet.
 6. tropylium

  tropylium, benämning på jonen C 7H 7 +, som är en stabil och ovanligt trögt reagerande karbokatjon, vilket tillskrivs dess bindningssystem.
 7. flercenterbindning

  flercenterbindning, inom kemin benämning på bindningstyp som omfattar fler än två atomer.
 8. annulener

  annulener, grupp av organiska föreningar: monocykliska, fullt konjugerade polyalkener.
 9. pericykliska reaktioner

  pericykliska reaktioner, organisk-kemiska reaktioner som kännetecknas av att de sker genom en samtidig omorganisation av elektronpar i en sluten kedja av växelverkande orbitaler.
 10. cyklopentadien

  cyklopentadien, C 5H 6, färglös vätska med kokpunkt 42 °C och karakteristisk lukt.