1. sälg

  sälg är en växt som växer antingen som en stor buske eller som ett träd.
 2. flygekorre

  flygekorre, Pteromys volans, art i gnagarfamiljen ekorrar.
 3. videväxter

  videväxter, Salicaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 350 arter träd och buskar i framför allt norra tempererade regionen; några arter finns i tropiska trakter och på södra halvklotet.
 4. blåbärsgranskog

  blåbärsgranskog, den vanligaste skogstypen i Norden och samtidigt slutstadiet i vegetationsutvecklingen på marker som inte brunnit på lång tid och som nu bär annan vegetation, t.ex. vissa hagmarker, hyggen, blåbärsbjörkskog och framför allt granskog, särskilt i norra Sverige.
 5. tvåbyggare

  tvåbyggare, dioika växter , växter med enkönade blommor, där honblommor (som har pistill(er) men saknar ståndare) och hanblommor (som har ståndare men saknar pistill(er)) sitter på skilda individer, vilka kallas hon- respektive hanplanta.
 6. blomställning

  blomställning, en samling blommor hos en växt vilka sitter tillsammans på ett bestämt sätt på en avgränsad del av växten.
 7. karpfiskar

  karpfiskar, Cyprinidae , familj karpartade fiskar med ca 2 060 arter i sötvatten i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika.

 8. grönsaker

  grönsaker, örtartade växter som människan lärt sig odla och använda i kosthållet.
 9. mekanisk pappersmassa

  mekanisk pappersmassa, pappersmassa framställd genom mekanisk sönderdelning av ljusa vedslag såsom gran och asp.
 10. ogräs

  ogräs kallas sådant som växer där vi människor inte vill att det ska växa, framför allt i odlad jord som åkrar och rabatter.