1. genre

  genre, typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer.
 2. akropol

  akropol [-på´l] subst. ~en ~er ORDLED: akro-pol-en
  Svensk ordbok
 3. maraton

  ma´raton subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 4. areopag

  areopa´g subst. ~en ~er ORDLED: areo-pag-en
  Svensk ordbok
 5. egeisk

  egeisk [ege´-] adj. ~t ORDLED: ege-isk
  Svensk ordbok
 6. attisk

  att´isk adj. ~t ORDLED: att-isk
  Svensk ordbok
 7. drakonisk

  drako´nisk adj. ~t ORDLED: drakon-isk
  Svensk ordbok
 8. lyceum

  lyce´um subst. lyceet lyceer ORDLED: lyce-et
  Svensk ordbok
 9. antik

  2anti´k adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. stoiker

  stoiker [stå´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: sto-ik-ern
  Svensk ordbok