1. humörsymbol

  humörsymbol, i datorsammanhang textbaserad eller grafisk figur för förmedling av sinnesstämning, reaktion eller attityd.
 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. Likertskala

  Likertskala, attitydskala utarbetad av den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert ( 1903–81).
 4. dissonansteori

  dissonansteori, teori framlagd av den amerikanska psykologen Leon Festinger för att förklara förändringar av attityder och handlingsmönster.
 5. nonkognitivism

  nonkognitivism, uppfattningen att värderingar inte är föreställningar om att något förhåller sig på ett visst sätt utan är inställningar (känslor eller attityder) till det värderade objektet.
 6. värdeobjektivism

  värdeobjektivism, teori som hävdar att det finns objektiva värden eller att värdeomdömen kan vara sanna och som samtidigt hävdar att värdeomdömen inte bara handlar om människors attityder.
 7. intervjuareffekt

  intervjuareffekt, den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens person, t.ex. att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga.
 8. Guttmanskala

  Guttmanskala, skala för attitydmätning, konstruerad så att den perfekt, dvs. utan mätfel, ska kunna relatera individers sätt att besvara ett antal påståenden ( items) till intensiteten i deras attityd.
 9. retrospektiv fråga

  retrospektiv fråga, fråga i t.ex. intervjuer eller enkäter om undersökningspersonens tidigare förhållanden och attityder.
 10. mimik

  mimik, studiet av eller läran om människans ansiktsuttryck (minspel) och den information dessa förmedlar (ofta känslor och attityder).