1. attraktiv

  attraktiv [-i´v äv. at´-] adj. ~t ORDLED: at-trakt-iv
  Svensk ordbok
 2. attraktiva krafter

  attraktiva krafter, krafter mellan två partiklar som tvingar dessa mot varandra.
 3. intermolekylära krafter

  intermolekylära krafter, krafter som förekommer mellan alla partiklar och ger upphov till antingen avvikelser från allmänna gaslagen, kondensation till vätskefas eller bildandet av fast fas, beroende på tätheten och temperaturen i mediet.
 4. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 5. ädelfisk

  ädelfisk, äldre benämning på sådana laxfiskar som anses särskilt attraktiva från sportfiskesynpunkt, t.ex. lax, öring, röding och harr.
 6. betesfälla

  betesfälla, fångstanordning försedd med attraktiva födoämnen eller doftmedel som lockar djur till en fälla där de fångas eller dödas.
 7. London-krafter

  London-krafter, attraktiva krafter mellan molekyler, uppkallade efter Fritz London som först förklarade mekanismen.
 8. dragningskraft

  dragningskraft, attraktion , inom fysik och kemi, se gravitation, attraktiva krafter, Coulombs lag och atomkärna.
 9. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 10. Baskemölla

  Baskemölla är en ort i Simrishamns kommun i Skåne.