1. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 2. selektion

  selektion, urval, inom biologin detsamma som naturligt urval.
 3. nationalstat

  nationalstat, term som ofta används synonymt med stat och då i första hand avser administrativt integrerade stater i modern mening.
 4. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 5. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 6. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 7. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 8. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 9. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 10. korrosion

  korrosion, kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med följd att materialet och/eller miljön påverkas.