1. repa

  2re`pa verb ~de ~t ORDLED: rep-ar SUBST.: repande (till 1--3 och 5), repning (till 1 och 2); rep (till 5)
  Svensk ordbok
 2. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 3. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 4. tänka

  tänk`a verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er SUBST.: tänkande (till 1); tanke (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 5. fälla

  2fäll`a verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: fällande, fällning
  Svensk ordbok
 6. personlig

  perso´nlig adj. ~t ORDLED: pers-on-lig
  Svensk ordbok
 7. växla

  väx`la verb ~de ~t ORDLED: växl-ar SUBST.: växlande, växling
  Svensk ordbok
 8. vräka

  vrä`ka verb vräkte vräkt, pres. vräker ORDLED: vräk-er SUBST.: vräkande, vräkning (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 9. lämna

  läm`na verb ~de ~t ORDLED: lämn-ar SUBST.: lämnande
  Svensk ordbok
 10. belägga

  belägg´a verb belade belagt, pres. belägger ORDLED: be-lägg-er SUBST.: beläggande, beläggning (till 1--4); belägg (till 5)
  Svensk ordbok