1. läsa

  lä`sa verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: läsande, läsning
  Svensk ordbok
 2. jaga

  ja`ga verb ~de ~t ORDLED: jag-ar SUBST.: jagande; jakt (till 1)
  Svensk ordbok
 3. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok
 4. stanna

  stann`a verb ~de ~t ORDLED: stann-ar SUBST.: stannande
  Svensk ordbok
 5. rida

  ri`da verb red ridit riden ridna, pres. rider ORDLED: rid-er SUBST.: ridande, ridning (till 1 och 2); ritt (till 1)
  Svensk ordbok
 6. trampa

  2tram`pa verb ~de ~t ORDLED: tramp-ar SUBST.: trampande, trampning; 1tramp
  Svensk ordbok
 7. lägga

  lägg`a verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: läggande, läggning
  Svensk ordbok
 8. skära

  2skä`ra verb skar skurit skuren skurna, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: skärande, skärning
  Svensk ordbok
 9. täcka

  täck`a verb täckte täckt, pres. täcker ORDLED: täck-er SUBST.: täckande, täckning
  Svensk ordbok
 10. blåsa

  1blå`sa verb blåste blåst, pres. blåser ORDLED: blås-er SUBST.: blåsande, blåsning (till 2 och 3), blåst (till 1)
  Svensk ordbok