1. gårdfarihandel

  gårdfarihandel, benämning på ambulerande handel, främst på landsbygden och i äldre tid, där kunden uppsöks av försäljare från annan ort; avyttring vid dörren av t.ex. blommor eller fisk eller nasarnas småhandel räknas knappast dit.

 2. realisationsvinst

  realisationsvinst, reavinst, kapitalvinst, vinst som uppkommer vid avyttring av egendom som stigit i värde efter förvärvet, t.ex. värdepapper eller fastighet.
 3. värde

  värde, inom ekonomi det belopp till vilket något kan bytas, köpas eller säljas, ofta liktydigt med marknadspriset (marknadsvärdet).
 4. fasta

  fasta, äldre term för en stadfästelse av en avyttring av fast egendom; motsvarande nutida lagfart.
 5. Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket, FortV, myndighet som företräder staten som ägare av försvarsfastigheter.
 6. realisera

  realisera, förverkliga, genomföra; avyttring av egendom, omvandling av egendom till reda pengar, t.ex. fast egendom eller värdepapper.
 7. realisationsförlust

  realisationsförlust, reaförlust, kapitalförlust, förlust som uppkommer vid avyttring av egendom som sjunkit i värde efter förvärvet, t.ex. värdepapper eller fastighet.
 8. mångla

  mångla, månglande, ofta något nedsättande ord för, av månglare, tillfälligt och icke yrkesmässig bedriven handel i liten skala, t.ex. avyttring av uppköpta eller begagnade varor av ringa värde genom gatu- eller gårdfarihandel, i salustånd eller på torg.
 9. realisationsvinstbeskattning

  realisationsvinstbeskattning, beskattning av värdestegringsvinster vid avyttring av tillgångar.
 10. utgiftsskatt

  utgiftsskatt, skatt vars underlag utgörs av en persons samlade konsumtionsutgifter under ett år.