1. basa

  ba`sa verb ~de ~t ORDLED: bas-ar SUBST.: basande, basning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 2. basar

  basar, persiska bāzār, i islamisk stadsbyggnadstradition de centrala kvarter som är uppbyggda uteslutande för handel och hantverk.
 3. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 4. basalkropp

  basalkropp, basalkorn, kinetosom, struktur från vilken ett gissel (en flagell) eller ett flimmerhår (en cilie) växer ut från en eukaryot cell.
 5. basalmembran

  basalmembran, tunt membran på vilket ett lager av de celler, s.k. epitelceller, vilar som bekläder alla ytor på kroppens utsida samt hålrummen inuti kroppen.
 6. basaltemperatur

  basaltemperatur, en kvinnas normala morgontemperatur före uppstigandet.
 7. basanit

  basanit, basaltliknande, vulkanisk bergart som består av kalciumrik plagioklas, pyroxen (klinopyroxen), fältspatoid (>10 volymprocent) och olivin.
 8. basareal

  basareal, den maximala areal som svenska lantbrukare kan få tillgodoräkna sig för arealersättning.
 9. basalcellscancer

  basalcellscancer, basaliom, den vanligaste formen av hudcancer.
 10. basaltgods

  basaltgods, svart mangan- och järnhaltigt, oglaserat stengods med utseende som polerad basalt.