1. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 2. kvävebaser

  kvävebaser, benämning på organiska föreningar som innehåller en eller flera basiska kväveatomer.
 3. väderstreck

  väderstreck, riktningar i horisontalplanet som är relaterade till de geografiska polernas lägen på jorden.
 4. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 5. hydroxidjon

  hydroxidjon, OH , den mot syran i vatten svarande basen enligt protolysreaktionen H 2O⇄OH +H +.
 6. neutralisation

  neutralisation, i kemi benämning på reaktionen mellan en syra och en bas.
 7. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 10. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.