1. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 2. vikingatåg

  vikingatåg, benämning på de krigs- och plundringståg som företogs av nordiska krigare från slutet av 700-talet till andra hälften av 1000-talet.
 3. manufaktur

  manufaktur, i allmän betydelse industriell tillverkning.
 4. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 5. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 6. borgare

  borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.

 7. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 8. häxprocesser

  häxprocesser, processer mot personer som ansågs bedriva trolldom.
 9. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 10. Krishnarörelsen

  Krishnarörelsen, Hare Krishna-rörelsen, engelska International Society for Krishna Consciousness ( ISKCON), nyreligiös rörelse, grundad i USA 1966 av Swami Prabhupada.