1. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 2. Krishnarörelsen

  Krishnarörelsen, Hare Krishna-rörelsen, engelska International Society for Krishna Consciousness ( ISKCON), nyreligiös rörelse, grundad i USA 1966 av Swami Prabhupada.
 3. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 6. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 7. tullunion

  tullunion, sammanslutning av länder som slopat tullar och andra handelshinder för sin inbördes handel och som bedriver en gemensam handelspolitik med gemensamma tullar mot omvärlden, t.ex. EU.
 8. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 9. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 10. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.