1. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 2. gädda

  gädda, Esox lucius, art i familjen gäddfiskar.
 3. ideell organisation

  ideell organisation, sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen.
 4. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.
 5. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 6. LO

  LO, Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer som enligt sina stadgar ska ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.
 7. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 8. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 9. standardisering

  standardisering, systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.
 10. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.