1. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 2. konditionsträning

  konditionsträning, uthållighetsinriktad träning, baserad på att arbete med stora muskelgrupper som pågår i mer än två minuter kräver energiomsättning i närvaro av syre (aerob omsättning).

 3. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.
 4. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 5. aktivism

  aktivism, praktisk handling i syfte att uppnå samhällsförändring.

 6. vikingatåg

  vikingatåg, benämning på de krigs- och plundringståg som företogs av nordiska krigare från slutet av 700-talet till andra hälften av 1000-talet.
 7. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 8. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 9. standardisering

  standardisering, systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.
 10. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.