1. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 2. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 3. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 4. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 5. rörelse

  rörelse, en ekonomisk verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte.
 6. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 7. Stasi

  Stasi, egentligen Ministerium für Staatssicherheit, MfS, Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst.
 8. sexuella trakasserier

  sexuella trakasserier, handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annan persons värdighet.
 9. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 10. konstruktivism

  konstruktivism, ståndpunkt inom matematikens filosofi enligt vilken matematiken bör bedrivas konstruktivt, se konstruktiv matematik.