1. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).
 2. kommandoröst

  komman`doröst subst. ~en ~er ORDLED: kom-mando--röst-en
  Svensk ordbok
 3. kommandoton

  komman`doton subst. ~en ORDLED: kom-mando--ton-en
  Svensk ordbok
 4. vafalls

  vafall´s adv. ORDLED: va--falls
  Svensk ordbok
 5. imperatorisk

  imperato´risk adj. ~t ORDLED: im-per-at-or-isk
  Svensk ordbok
 6. förständiga

  förstän´diga verb ~de ~t ORDLED: för-ständ-ig-ar SUBST.: förständigande
  Svensk ordbok
 7. imperativ

  1imperativ [im`- äv. im´-] subst. ~en ~er ORDLED: im-per-at-iv-en
  Svensk ordbok
 8. imperator

  impera`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: im-per-at-or-er
  Svensk ordbok
 9. anbefalla

  an`befalla verb anbefallde anbefallt, pres. anbefaller ORDLED: an--be-fall-er SUBST.: anbefallande, anbefallning
  Svensk ordbok
 10. gebit

  gebit [gebi´t el. jebi´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ge-bit-et
  Svensk ordbok