1. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 2. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 3. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).
 4. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 5. kommandoröst

  komman`doröst subst. ~en ~er ORDLED: kom-mando--röst-en
  Svensk ordbok
 6. befallningshavande

  befall`ningshavande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-fall-nings--hav-and-en
  Svensk ordbok
 7. kommandoton

  komman`doton subst. ~en ORDLED: kom-mando--ton-en
  Svensk ordbok
 8. vafalls

  vafall´s adv. ORDLED: va--falls
  Svensk ordbok
 9. befallning

  befall´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fall-ning-en
  Svensk ordbok
 10. imperatorisk

  imperato´risk adj. ~t ORDLED: im-per-at-or-isk
  Svensk ordbok