1. firman

  firman, ferman (av persiska fermān, vilket motsvarar sanskrit pramāna ’befallning’), framför allt i Osmanska riket benämning på viljeyttring av sultanen, såsom order, privilegiebrev, förordnanden o.d. Firman skrevs alltid ut i omsorgsfull kalligrafi och försågs upptill med sultanens dekorativt utformade namnchiffer, tughra.
 2. shastra

  shastra , śāstra, den tidiga indiska litteraturens lärotexter.
 3. ohörsamhet mot ordningsmakten

  ohörsamhet mot ordningsmakten, brott mot allmän ordning som begås av deltagare i folksamling som stör den allmänna ordningen genom att antingen inte följa en befallning som meddelats för ordningens upprätthållande eller tränga in på ett område som av samma skäl spärrats av eller fridlysts.
 4. Kalypso

  Kalypso (grekiska Kalypso), i grekisk myt en nymf, enligt Homeros dotter till Atlas.
 5. kommando

  kommando, militär term som kan beteckna a) reglementerat orderuttryck som används för att utlösa inexercerade förfaringssätt, b) trupp med specialuppdrag (jämför kommandotrupp) eller c) organisation eller område för befälsutövning, t.ex. militärkommando, marinkommando.
 6. mandat

  mandat, politiskt uppdrag i riksdag eller kommunal församling för en vald representant.
 7. assertorisk

  assertorisk, filosofisk term, bl.a. använd för att klassificera yttranden eller talhandlingar, vilka sägs vara assertoriska (eller ha assertorisk kraft) när de utgör påståenden eller hävdanden (och inte t.ex. frågor eller befallningar).
 8. imperium

  imperium, stormakt med världsomspännande intressen där den maktägande eliten härskar både över det egna folket och över andra, underkuvade folk.
 9. talhandling

  talhandling, talakt, engelska speech act, term inom talhandlingsteorin, som framför allt har utvecklats av filosoferna J.L. Austin och J.R. Searle.
 10. Iblis

  Iblis, Iblīs, islams namn på djävulen, även kallad Shayṭān (Satan).