1. selektionsrestriktion

  selektionsrestriktion, begränsning på vad som kan fungera som argument till verb (och ibland även till adjektiv och substantiv).
 2. rullande visstidsanställning

  rullande visstidsanställning, när någon sysselsätts under lång tid av samma arbetsgivare i upprepade, varandra avlösande visstidsanställningar.
 3. kant

  kant på mynt är den yttersta delen av ett mynts yta.
 4. tobakslagstiftning

  tobakslagstiftning, lagstiftning som avser att motverka de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak.

 5. vinstmaximering

  vinstmaximering, strävan att nå högsta möjliga vinst.
 6. fullvärdeförsäkring

  fullvärdeförsäkring, försäkring med villkor som anger att den försäkrade egendomen är täckt till sitt fulla värde.
 7. appellationsdomstol

  appellationsdomstol, överdomstol som efter överklagande, appell, kan pröva en lägre domstols beslut.
 8. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 9. holomorf funktion

  holomorf funktion, i matematiken en funktion av komplexa variabler som är deriverbar med avseende på dessa.
 10. fri bevisprövning

  fri bevisprövning, bevisrättslig princip som innebär dels fri bevisföring , dels fri bevisvärdering, dvs. att rätten utan begränsningar i form av regler fritt gör en bedömning av värdet av den presterade bevisningen.