1. Daniele Del Giudice

  Del Giudice, Daniele, född 1949, italiensk författare.
 2. privat bruk

  privat bruk, enskilt bruk, inom upphovsrätten att ett verk endast används för en persons eget behov eller för dennes närmaste familje- och vänkrets.
 3. bisyssla

  bisyssla,, extraknäck, juridisk term för arbete vid sidan av ordinarie anställning.
 4. miljöskyddsområde

  miljöskyddsområde, mark- eller vattenområde som kräver särskilda föreskrifter på grund av att det är utsatt för föroreningar eller överskrider en miljökvalitetsnorm.
 5. Brice Marden

  Marden, Brice, född 1938, amerikansk konstnär.
 6. etisk fond

  etisk fond, en fond som har särskilda begränsningar i sina placeringskriterier av etisk karaktär.
 7. benefik rättshandling

  benefik rättshandling, rättshandling som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av värde för någon annan.
 8. invallning

  invallning, torrläggning av ett lågt liggande område från vilket naturligt fall saknas för vattnets avrinning, ofta beroende på att ett omgivande vattendrag inte får sänkas.
 9. försiktig sprängning

  försiktig sprängning, sprängning där begränsningar införts för att undvika skador från t.ex. markvibrationer, stötvågor i luft eller vatten och stenkast.
 10. REACH

  REACH, Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, EG-förordningen om kemikalieregistrering, EC 1907/2006, kemikalielagstiftning inom EU som trädde i kraft 2007.