1. legalism

  legalism, kinesisk tankeriktning som uppstod under Zhoudynastin (ca 1040–256 f.Kr.).
 2. saga

  saga är en berättelse med overkligt innehåll som ibland vill lära ut något.
 3. ekonomistyrning

  ekonomistyrning, ekonomisk styrning, financial control, management control, avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
 4. Antonius

  Antonius ( Marcus Antonius), född 82 f.Kr., död 30 augusti 30 f.Kr., romersk politiker och fältherre.
 5. kontingens

  kontingens (av latin contingentia ’möjlighet’, av contingo, se vidare kontingent), inlärningspsykologisk term för en relation eller ett beroende, t.ex. den sannolikhetsrelation som finns mellan ett beteende och en belöning vid instrumentell betingning (jämför betingning).
 6. premielön

  premielön, blandackord, lön som till övervägande delen består av en fast lön, medan den återstående delen, premiedelen, är rörlig och beror på arbetsresultatet.
 7. professionalisering

  professionalisering, process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession.
 8. nyodling

  nyodling, uppodling av oplöjd ängs- eller skogsmark, vanligen med avsikt att överföra sådan mark till åker.
 9. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 10. social behaviorism

  social behaviorism, en tillämpning av behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.