1. konstituerande nationalförsamlingen

  konstituerande nationalförsamlingen, benämning på den grundlagstiftande församlingen under franska revolutionen.
 2. H.H. Asquith

  Asquith, Herbert Henry, från 1925 Earl of Oxford and Asquith, 1852–1928, brittisk politiker, ledare för det liberala partiet 1908–25.
 3. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 4. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 5. Janatapartiet

  Janatapartiet, Janata Dal, politiskt parti (tidigare valallians) i Indien.
 6. Vojvodina

  Vojvodina, landskap i norra Serbien, 1974–89 autonomt område i Socialistiska Förbundsrepubliken Jugoslavien; 21 506 km 2, 1,9 miljoner invånare (2012).
 7. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 8. skuldkrisen

  skuldkrisen, vardaglig benämning på främst låginkomstländers sedan 1980-talet drastiskt ökade skuldbörda.
 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. företagsdemokrati

  företagsdemokrati, de anställdas inflytande och medbestämmanderätt i det företag där de arbetar.