1. kanthuggning

  kanthuggning i skogsbestånd är en form av blädning.
 2. eftersådd

  eftersådd, hjälpsådd i odlingar där den första sådden gett för glest bestånd.
 3. överståndare

  överståndare, i ungskogsbestånd kvarstående äldre träd från föregående bestånd, vilka vanligen tjänstgjort som fröträd.
 4. arvplanta

  arvplanta, arvsäd , planta från ett frö eller från ett bestånd av en gröda som tidigare odlats på samma växtplats.
 5. krongallring

  krongallring, skogsbruksterm: gallring i de översta kronskikten i ett bestånd.
 6. hyggesvila

  hyggesvila, den tidrymd som ligger mellan ett bestånds slutavverkning och utförd kultur.
 7. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 8. kelp

  kelp,  gemensamt namn på flera arter storväxta brunalger i bland annat släktena Fucus (till exempel blåstång och sågtång), Laminaria (till exempel fingertång, skräppe-tare och stortare), Macrocystis och Nereocystis.
 9. energiskog

  energiskog, skog som sköts och utnyttjas för energiproduktion.
 10. glasbjörk

  glasbjörk, Betula pubescens, art i familjen björkväxter.