1. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 2. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 3. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 4. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 5. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 6. utmätning av lön

  utmätning av lön, löneutmätning, den särskilda form av verkställighet av en betalningsskyldighet som består i att Kronofogdemyndigheten ålägger en gäldenärs arbetsgivare att innehålla och till myndigheten inleverera en viss del av gäldenärens lön eller motsvarande ersättning, vilken sedan används för att betala borgenären.

 7. centriol

  centriol, cylinderformig cellorganell hos djur och vissa svampar och alger, bestående av nio fibriller parallellt anordnade i en ring.

 8. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 9. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 10. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.