1. mellanhand

  mell`anhand subst. ~en mellanhänder ORDLED: mell-an--hand-en
  Svensk ordbok
 2. häckla

  1häck`la verb ~de ~t ORDLED: häckl-ar SUBST.: häcklande, häckling
  Svensk ordbok
 3. medicin

  medici´n subst. ~en ~er ORDLED: med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 4. avig

  a`vig adj. ~t ORDLED: av-ig
  Svensk ordbok
 5. förklaring

  förkla´ring subst. ~en ~ar ORDLED: för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 6. mycken

  myck`en adj. mycket myckna; som komp. används mer el. mera; som superl. används mest ORDLED: myck-na
  Svensk ordbok
 7. situation

  situation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: situ-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. tistel

  tis`tel subst. ~n tistlar ORDLED: tistl-ar
  Svensk ordbok
 9. åligga

  å`ligga verb ålåg ålegat, pres. åligger ORDLED: å--ligg-er SUBST.: åliggande
  Svensk ordbok
 10. dum

  dum´ adj. ~t ~ma ORDLED: dumm-are
  Svensk ordbok