1. Bet

  Bet, Beth, kvinnonamn, kortform av Elisabet(h).
 2. betydelse

  betydelse, i första hand språkliga uttrycks betydelse, även om handlingar, icke-språkliga symboler etc.
 3. betapartikel

  betapartikel, β-partikel, elektron eller positron (positivt laddad elektron) som sänds ut från en atomkärna som undergår radioaktivt sönderfall.
 4. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 5. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 6. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 7. betalning

  betalning, överlämnande av visst värde som sker då t.ex. den betalningsskyldige, gäldenären, betalar sin skuld till fordringsägaren, borgenären.
 8. beteendeekologi

  beteendeekologi, forskningsinriktning vilken analyserar djurens beteenden som anpassningar till de svårigheter som möter dessa i deras omvärld.
 9. betalaktamantibiotika

  betalaktamantibiotika, samlingsnamn på en grupp antimikrobiella läkemedel med gemensam struktur och verkningsmekanism; de innehåller en betalaktamring och hämmar uppbyggnaden av bakteriers cellvägg.
 10. betalaktamaser

  betalaktamaser, β-laktamaser, grupp enzymer som inaktiverar betalaktamantibiotika genom att spjälka betalaktamringen.