1. beteskultur

  beteskultur, åtgärder avsedda att åstadkomma en god kvalitet på ett bete.
 2. betesgång

  betesgång, husdjurens vistelse på betesmark och deras utnyttjande av växtligheten för bete.
 3. betesförbud

  betesförbud, förbud mot att utnyttja t.ex. skogsmark eller mark nära vattentäkt till bete.
 4. betesväxter

  betesväxter, växter som odlas som vallväxter, som finns på betesmarker och naturliga ängsmarker och som utgör föda för betesdjuren.
 5. betesgynnad

  betesgynnad sägs den växt vara som ökar i antal genom att markerna betas av stora växtätare.
 6. betesfisk

  betesfisk, agn, naturligt bete som används vid fiske.
 7. betesäng

  betesäng, betesmark som ofta är trädlös och som har ett fältskikt, dvs. örter och gräs, som bildar en tät vegetation, ofta med fleråriga och tuvbildande arter.
 8. betestryck

  betestryck, den grad av inverkan betesdjuren har på den mark där de betar, vilket bestäms av hur mycket vegetation det finns och hur många djur som betar.
 9. betessax

  betessax, anordning för fångst av djur, betad med lockande mat eller doftmedel, numera förbjuden att användas vid jakt i Sverige.
 10. beteshage

  beteshage, betesmark där en stor del av ytan upptas av buskar och träd, t.ex. ek, björk, sälg och gråal.