1. objektiv risk

  objektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som inte betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.
 2. basöverskott

  basöverskott, , base excess, BE, mått på förändring i kroppens syra–basbalans, betingad av förändring i ämnesomsättningen, s.k.metabolisk syra–basrubbning.
 3. konformer

  konformer, rotationsisomer, en normalt ytterst instabil förening vars struktur är betingad av hindrad rotation kring en enkelbindning i en molekyl.
 4. kemometri

  kemometri, benämning på den gren av kemin inom vilken man studerar hur stora datamängder kan analyseras för att dels ge mesta möjliga information, dels spåra dolda samband mellan olika variabler.
 5. krater

  krater (av grekiska kratēr, jämför föregående artikel), bassängliknande, vallomgärdad, oftast cirkulär struktur med branta innerväggar, som förekommer på ytan av en planet.
 6. näringslivsnämnd

  näringslivsnämnd, kommunal nämnd i företrädesvis större kommuner med uppgift att verka för goda betingelser för näringslivet och sysselsättningen i kommunen genom information, rådgivning, kontaktverksamhet, marknadsföring och insatser för infrastrukturen.
 7. beteenderepertoar

  beteenderepertoar, beteenden som en människa eller ett djur har förmåga att utföra.
 8. genetisk

  genetisk, term som anger att något är betingat av eller har samband med arvsmassa/ärftlighet i motsats till det som är miljöbetingat, förvärvat.
 9. stänglighet

  stänglighet, linjär struktur hos bergart. Den betingas bl.a. av att långsträckta mineral eller aggregat av mineral är orienterade parallellt.
 10. skotträdsla

  skotträdsla, nervositet eller rädsla hos hundar, främst fågelhundar, vid skottlossning och liknande ljud.