1. frysdisk

  frysdisk, frysanläggning som används i butiker för att exponera djupfrysta varor till försäljning.
 2. junkerpartiet

  junkerpartiet, junkrarna , benämning på en politisk gruppering på riddarhuset vid 1850–51 års och följande riksdagar.
 3. harmonisering av lag/föreskrift

  harmonisering av lag/föreskrift, term inom EU-rätten som vanligen innebär att de nationella reglerna i medlemsländerna närmar sig varandra, antingen i så stor utsträckning att de nationella reglerna upphävs (unifiering) eller att vissa nationella regler bibehålls men underkastas gemensamt beslutade krav (approximering).
 4. pitemål

  pitemål, dialekt som talas på landsbygden i Piteå gamla socken i Norrbotten.
 5. Gustaf Regnér

  Regnér, Gustaf, 1748–1819, tidningsman och kritiker.
 6. reservation

  reservation, avvikande mening, markering av att man inte instämmer i ett visst beslut.
 7. tvåstegsframkallning

  tvåstegsframkallning, filmframkallningsmetod som med bibehållen kontrast och kornighet maximalt utnyttjar filmens känslighet.
 8. kattguld

  kattguld, vittrad glimmer (biotit).
 9. täckodling

  täckodling, odling av trädgårdsväxter i något marktäckningsmaterial, t.ex. gräsklipp, halm, barkflis eller vedflis.
 10. färdmotstånd

  färdmotstånd, den kraft som ett framdrivningsmaskineri måste övervinna för att fordonet/farkosten skall bibehålla sin färdhastighet.