1. betesäng

  betesäng, betesmark som ofta är trädlös och som har ett fältskikt, dvs. örter och gräs, som bildar en tät vegetation, ofta med fleråriga och tuvbildande arter.
 2. junkerpartiet

  junkerpartiet, junkrarna , benämning på en politisk gruppering på riddarhuset vid 1850–51 års och följande riksdagar.
 3. harmonisering av lag/föreskrift

  harmonisering av lag/föreskrift, term inom EU-rätten som vanligen innebär att de nationella reglerna i medlemsländerna närmar sig varandra, antingen i så stor utsträckning att de nationella reglerna upphävs (unifiering) eller att vissa nationella regler bibehålls men underkastas gemensamt beslutade krav (approximering).
 4. pitemål

  pitemål, dialekt som talas på landsbygden i Piteå gamla socken i Norrbotten.
 5. Gustaf Regnér

  Regnér, Gustaf, 1748–1819, tidningsman och kritiker.
 6. reservation

  reservation, avvikande mening, markering av att man inte instämmer i ett visst beslut.
 7. tvåstegsframkallning

  tvåstegsframkallning, filmframkallningsmetod som med bibehållen kontrast och kornighet maximalt utnyttjar filmens känslighet.
 8. kattguld

  kattguld, vittrad glimmer (biotit).
 9. täckodling

  täckodling, odling av trädgårdsväxter i något marktäckningsmaterial, t.ex. gräsklipp, halm, barkflis eller vedflis.
 10. färdmotstånd

  färdmotstånd, den kraft som ett framdrivningsmaskineri måste övervinna för att fordonet/farkosten skall bibehålla sin färdhastighet.