1. actio popularis

  actio popularis, folkrättslig term: varje enskild stats rätt att påtala eller vid internationell domstol anhängiggöra talan om folkrättsbrott.
 2. blomma

  blomma, skott eller skottsystem hos gömfröiga växter vilket har begränsad tillväxt och står i den könliga fortplantningens tjänst.
 3. bi

  bi-, förstavelse: två-, tve-, dubbel(-), i ord som bilateral och bigami.
 4. medborgarskapskonventioner

  medborgarskapskonventioner, bilaterala och multilaterala överenskommelser angående lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar (bl.a. 1930 års NF-konvention) och angående värnplikt i vissa fall av dubbelt medborgarskap (bl.a. 1930 års NF-protokoll och 1963 års Europarådskonvention).
 5. Bryan-traktaterna

  Bryan-traktaterna, benämning på de bilaterala, mellanstatliga avtal om fredlig lösning av tvister som USA ingick med ett trettiotal stater under åren 1913–14.
 6. multilateral handel

  multilateral handel, handel som bygger på multilateralt avtal eller fördrag.
 7. kindred

  kindred, en inom antropologin använd term för att beteckna bilaterala släktingar till en given individ (ego).
 8. gränsgångare

  gränsgångare, gränsarbetare, person som är bosatt i ett land men arbetar i ett grannland.

 9. cortex

  cortex, kortex, den inre och större delen av ullfibern.
 10. handelsavtal

  handelsavtal, överenskommelse mellan två eller flera länder om villkoren för handelsförbindelser länderna emellan.