1. billighet

  billighet, i juridiskt språkbruk närmast detsamma som skälighet, dvs. en hållning i rättstillämpningen, som utmärks av hänsynstagande till det enskilda fallets särart till skillnad från en strikt mekanisk tillämpning av generella rättsregler.
 2. bila

  bila, skrädyxa, en yxa med lång, rundad egglinje, som är lagd vid sidan om verktygets symmetriplan; eggen är slipad som på ett stämjärn.
 3. Simone Biles

  Biles, Simone, född 1997, amerikansk gymnast, en av tidernas mest framgångsrika. 

 4. Bila Tserkva

  Bila Tserkva, stad i Ukraina, strax söder om Kiev; 211 100 invånare (2015).
 5. bil

  bil. se bilaga
  Svensk ordbok
 6. bila

  2bi`la subst. ~n bilor ORDLED: bil-an
  Svensk ordbok
 7. bila

  1bi`la verb ~de ~t ORDLED: bil-ar SUBST.: bilande, bilning (till 2)
  Svensk ordbok
 8. billighet

  bill`ighet subst. ~en ORDLED: bill-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. billig

  bill`ig adj. ~t ORDLED: bill-ig
  Svensk ordbok
 10. bil

  bil subst. ~en ~ar ORDLED: bil-en
  Svensk ordbok