1. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 2. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 3. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 6. golgiapparat

  golgiapparat, Golgi-apparat, den organell i eukaryota celler i vilken proteiner bearbetas och sorteras för att skickas vidare till sekretionsvesiklar, lysosomer eller cellmembran.
 7. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 8. urkund

  urkund, benämning inom juridiken på en skriftlig handling som upprättats för att tjäna som bevis om omständigheter av rättslig betydelse.
 9. peptidbindning

  peptidbindning, den bindning som förenar två efter varandra följande aminosyror i en peptid.
 10. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.