1. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.

 2. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 3. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 4. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 5. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 6. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 7. kemisk energi

  kemisk energi är energi som binds eller frigörs när en kemisk reaktion sker.

 8. kvävebaser

  kvävebaser är organiska föreningar som innehåller en eller flera kväveatomer som kan binda en proton (vätejon).

 9. induktion

  induktion, inom logik, matematik, vetenskapsteori m.fl. områden slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall.
 10. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.