1. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 2. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 3. vaccin

  vaccin, preparat som används för att framkalla immunitet mot en viss infektionssjukdom.

 4. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 5. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.

 6. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 7. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).
 8. rättslig handlingsförmåga

  rättslig handlingsförmåga, rättshabilitet, rättshandlingsförmåga, den förmåga som en person kan ha att med rättsligt bindande verkan själv ombesörja sina rättsliga angelägenheter, t.ex. att sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter.
 9. deklaration

  deklaration, en tidigare vanlig benämning på en mellan flera stater avslutad och för dem bindande överenskommelse, t.ex. 1815 års deklaration i Wien om Schweiz ständiga neutralitet eller 1899 års deklaration i Haag om förbud mot dumdumkulor.
 10. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.