1. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 2. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 5. golgiapparat

  golgiapparat, Golgi-apparat, den organell i eukaryota celler i vilken proteiner bearbetas och sorteras för att skickas vidare till sekretionsvesiklar, lysosomer eller cellmembran.
 6. peptidbindning

  peptidbindning, den bindning som förenar två efter varandra följande aminosyror i en peptid.
 7. urkund

  urkund, benämning inom juridiken på en skriftlig handling som upprättats för att tjäna som bevis om omständigheter av rättslig betydelse.
 8. bindsallat

  bindsallat, romansallatromersk sallatLactuʹca satiʹva Romaʹna-gruppen, sortgrupp inom arten sallat.

 9. bindskift

  bindskift, byggnadsterm, synonym till koppskift.
 10. bindsten

  bindsten, byggnadsterm, synonym till kopp.