1. biotop

  biotop, hemvist, boendemiljö, ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt vilken vegetationstyp som dominerar i området.
 2. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 3. biogas

  biogas, den gas som bildas när organiskt material, såsom gödsel, avföring, avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter (t.ex. energigrödor), bryts ned av metanproducerande bakterier under anaeroba förhållanden (utan närvaro av syre).
 4. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 5. biokemi

  biokemi, läran om kemin hos levande organismer.
 6. biogeokemiska kretslopp

  biogeokemiska kretslopp, den globala omsättningen av grundämnena i naturen, deras tillstånd och förändringar i atmosfär, biosfär, hydrosfär, pedosfär och litosfär.
 7. biologisk klocka

  biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.
 8. biopsykosociala modellen

  biopsykosociala modellen, BPS, teori enligt vilken varje tillstånd av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden.
 9. biodiesel

  biodiesel, oljor från växter (t.ex. raps, sojaböna, solros, palmer) eller djur som modifierats (förestrats) så att de fått kemiska egenskaper liknande vanlig dieselolja baserad på mineralolja (se olja).

 10. bio

  bio-, livs-, levnads-, som avser levande organismer eller livsprocesser.