1. biogen

  biogen, term som man använder om material som bildas, eller har bildats, genom levande organismers aktiviteter och/eller genom ansamling av lämningar efter organismerna själva.
 2. biograf

  biograf är en lokal där man visar film.
 3. bioherm

  bioherm, dom- eller linsformad, revliknande sedimentär bergartskropp – i regel huvudsakligen bestående av kalk – som byggs upp av fastsittande organismer (t.ex. koraller, alger och blötdjur) och är omgiven av en eller flera bergarter av annan sammansättning.
 4. biometri

  biometri, studiet av levande organismer med hjälp av matematisk-statistisk bearbetning av mätvärden.
 5. biotop

  biotop, hemvist, boendemiljö, ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt vilken vegetationstyp som dominerar i området.
 6. bioassay

  bioassay, samlingsnamn på olika metoder att bestämma effekten av ett ämne eller en stimulus genom att mäta dess inverkan på en organism.
 7. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 8. biocenos

  biocenos, biocoenos, biosamhälle, livssamhälle, organismsamhälle, inom biologin ett ekosystems samtliga organismer, de som lever och verkar tillsammans.
 9. biocider

  biocider, ämnen som dödar liv, till exempel antibiotika eller bekämpningsmedel.
 10. biopsi

  biopsi, tagning och undersökning av prov från levande vävnad.