1. biostratigrafi

  biostratigrafi, den del av geologin som arbetar med att organisera sedimentära och sedentära lagerserier genom att indela dem i enheter på basis av deras innehåll av fossil.
 2. biokemi

  biokemi, läran om kemin hos levande organismer.
 3. Bion

  Bion från Borysthenes, ca 335–245 f.Kr., grekisk filosof.
 4. biogas

  biogas, den gas som bildas när organiskt material, såsom gödsel, avföring, avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter (t.ex. energigrödor), bryts ned av metanproducerande bakterier under anaeroba förhållanden (utan närvaro av syre).
 5. bioelement

  bioelement, grundämne med positiv biologisk funktion (som bioelement räknas alltså inte grundämnen med enbart giftverkan).
 6. biogeofysik

  biogeofysik, läran om transporten och förekomsten av värme samt vatten och andra ämnen i systemet mark–växter–atmosfär.
 7. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.
 8. Bioko

  Bioko, Fernando Póo, 1973–79 Macías Nguema Biyogo, ö i Ekvatorialguinea, i Guineabukten på Afrikas västkust; 2 017 km 2, 257 700 invånare (2004).
 9. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 10. biotillgänglighet

  biotillgänglighet, den andel av en nedsvald läkemedelsdos som når det allmänna blodomloppet (systemcirkulationen) och därmed har möjlighet att nå fram till sitt verkningsställe i kroppen.