1. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 2. biosyntes

  biosyntes, bildning av en kemisk förening genom en levande organism.
 3. biostatistik

  biostatistik, den del av statistiken vilken ägnas data som rör levande organismer, ofta människor.
 4. biosfären

  biosfären, den totala massan av levande organismer inom litosfären, hydrosfären och atmosfären.

 5. biosensor

  biosensor, anordning som består av en biokemisk/biologisk komponent placerad i nära anslutning till en signalförmedlare.
 6. biostratigrafi

  biostratigrafi, den del av geologin som arbetar med att organisera sedimentära och sedentära lagerserier genom att indela dem i enheter på basis av deras innehåll av fossil.
 7. biosociologi

  biosociologi, sociologiskt forskningsområde som undersöker förekomsten av sociala orsaker till biologiska fenomen, speciellt inom området hälsa och sjukdom.
 8. BIOSIS

  BIOSIS, BioSciences Information Service, organisation utan vinstsyfte i Philadelphia, USA, grundad 1926 med ändamålet att tillhandahålla tjänster för att täcka informationsbehov inom biovetenskaperna.
 9. biosfär

  biosfär, se biosfären.
 10. biosystematik

  biosystematik, studium av organismers släktskap och klassifikation där hänsyn tas också till icke-morfologiska karaktärer, såsom levnadssätt och arvsanlag.