1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 3. cellandning

  cellandning, inre andning, de processer som leder till att för cellen användbar energi blir tillgänglig under förbrukning av syre.
 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 6. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. samsara

  samsara, saṃsāra, inom indiska religioner ung. ’kretsloppet [av död och återfödelse]’.
 9. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.